Почетна За нас Услуги Проекти Клиенти Квалитет Безбедност Контакт English
 
 

 

Ние нудиме советодавни услуги, проектирање, инженеринг и градба на постројки од низок, среден и висок напон, преносни и дистрибутивни водови и управување и заштита на системи во хидроцентрали, термоцентрали, трафостаници и индустриски постројки.

Нашите инженерски и советодавни услуги ги користат енергетски компании, финансиски институции, термо и хидро централи, рудници и металуршки компании, аеродроми, фабрики за производство, индустриски постројки, независни производители на енергија, комерцијални објекти, инвеститори на развојни проекти, телекомуникациони компании, меѓународни организации за развој и владини институции за инсталација, зголемување, надградба, модернизација или консолидација на постојни системи или градење на нови системи.

     

Услуги кои ги нудиме

 • Енергетски Системи и Индустриски Постројки
 • Среднонапонски и Високонапонски Постројки и Трафостаници – Проектирање и Изведба
 • Далекуводи – Проеkтирање и Изведба
 • Контролни и Автоматски Системи - Проектирање и Инсталација
 • Дистрибутивни системи – Иженеринг и Изведба
 • Хидроинженеринг
 • Енергетска Ефикасност и Обновливи Извори на Енергија – Развој на Проекти
 • Мерење, Мерна Опрема и Безбедност
 • Ископ и Подземни Кабли
 • Животна Средина
 • Превентивно Одржување и Испитување
 • Пуштање во Работа и Примопредавање на Енергетски Објекти
 • Развој и Управување на Проекти
 • Стратешки Услуги и Консалтинг
 

Зошто Тимелпроект?

 • Доверба
 • Брзина и флексибилност
 • Додадена вредност
 • Професионални и сигурни услуги
 
 
ИСО 9001:2008
 

© 1998-2011 Тимелпроект, д.о.о. Сите права задржани.
Заштитен според Законот за авторски права на Македонија.