Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Република Северна Македонија

We never compromise quality

We deliver reliable solutions

Технологии и опрема

За успешна, ефикасна и брза реализација на активностите, Тимелпроект има проектна организација која користи современи софтверски пакети и ИТ инфраструктура за проектирање и изработка на техничка документација. Компанијата исто така поседува и управува со опрема и механизација која се користи за имплементација на проекти и изведба. Располагаме и со сите потребни алатки за навремено и квалитетно вршење на електроенергетски, механички и градежни работи – поседуваме повеќе комплети на алат, мерни инструменти, возила за транспорт, теренски и товарни возила, дупчалки, хилти, мерни инструменти, ровокопач за ископ на канали, рачен алат и друго.

Тимелпроект користи и модерна технологија за испорака на инженерски и градежни проекти на своите клиенти.