Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Република Северна Македонија

We never compromise quality

We deliver reliable solutions

Клиенти

Тимелпроект секогаш работи заедно со своите клиенти. Само така, секогаш успешно  испорачува ефикасни решенија и извршува услуги со високо ниво на визија, интегритет, иновации и квалитет кои ги задоволуваат или надминуваат очекувањата на клиентите.

Широкиот спектар на клиенти на кои обезбедуваме консултантски и инженеринг услуги за инсталација, проширување, надградба, модернизација или консолидација на постојните системи или за создавање на нови системи, вклучува електроенергетски компании, финансиски институции, термоелектрични и хидроелектрични централи, рударски и металургиски објекти, аеродроми, индустриски капацитети, независни производители на електрична енергија, сопственици на комерцијални објекти, проектанти, телекомуникациски компании, меѓународни развојни организации, национални и регионални владини агенции и енергетски крајни корисници.